วัตถุประสงค์ของการศึกษา

·      เพื่อศึกษาข้อมูลความต้องการของการใช้ท่าอากาศยาน สำหรับรองรับการบินพานิชย์ การบินเชิงธุรกิจ และการบินทั่วไป

·      เพื่อศึกษาความเหมาะสมการมีท่าอากาศยาน เพื่อบรรเทาความคับคั่งของท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

·      เพื่อสำรวจ ออกแบบ และจัดทำแบบก่อสร้างท่าอากาศยาน สำหรับรองรับการบินพานิชย์ การบินเชิงธุรกิจ การบินทั่วไป และการบินท่าอากาศยานเพื่อ

    บรรเทาความคับคั่งของท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

·      เพื่อศึกษาผลกระทนสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ

·      เพื่อศึกษารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมของโครงการ 

 

 

 


Visitors: 11,389