ขอบเขตของการดำเนินงาน

 

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจะดำเนินการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 เดือน โดยจะต้องดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินนครปฐม รายละเอียดดังนี้

·      ศึกษาวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลความต้องการ (Demand) ของการใช้ท่าอากาศยานสำหรับรองรับการบินเชิงธุรกิจ (Business Aviation) การบินทั่วไป (General Aviation

    และความเหมาะสมของการมีท่าอากาศยานเพื่อบรรเทาความคับคั่ง (Reliever airport) ของท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

·      สำรวจออกแบบระบบท่าอากาศยานและจัดทำแบบรูปรายละเอียดเบื้องต้น

·      งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์

·      งานศึกษาวิเคราะห์ทางเลือกที่จะเป็นไปได้ในการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการลงทุนและดำเนินการโครงการ

·      งานศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำรายงานการศึกษาตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในมาตรา 24

·      งานจัดทำร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุน ร่างขอบเขตของโครงการและเงื่อนไขสำคัญและร่างสัญญาการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการ

·      งานศึกษาวิเคราะห์ และนำเสนอแนวทางกำกับดูแล การบริหารสัญญาจ้าง และการบริหารจัดการผลตอบแทนของภาครัฐ

·      การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้

 

 

 

 

 

 


Visitors: 11,388