ปัจจุบันท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจำนวนผู้ประกอบการสายการบินรวมถึงสายการบินต้นทุนต่ำ และปริมาณอากาศยานของแต่ละสายการบินเพิ่มขึ้นอย่างต่อตามนโยบายเปิดเสรีทางการบิน ส่งผลให้ปริมาณเที่ยวบินพาณิชย์ทั้งแบบประจำและไม่ประจำในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยบางปีเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 10 ทำให้เกิดความแออัดของการจราจรทางอากาศไม่เพียงพอ แม้ว่าทั้งท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิจะมีโครงการขยายขีดความสามารถแล้วก็ตาม ยังพบว่าไม่ทันความต้องการด้านการเดินทางทางอากาศที่เติบโตขึ้น อีกทั้งความแออัดดังกล่าวนั้น ทำให้สูญเสียโอกาสในการรองรับเที่ยวบินพานิชย์ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการบินทั่วไปและการบินเชิงธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก

 

 

กรมท่าอากาศยาน ได้ว่าจ้าง บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด และบริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินนครปฐม ประกอบด้วย คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งสนามบินโดยพิจารณาผลการศึกษาด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐศาสตร์  งานการออกแบบระบบท่าอากาศยานและจัดทำแบบรายละเอียดเบื้องต้น และงานศึกษาวิเคราะห์ทางเลือกที่จะเป็นไปได้ในการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการลงทุนและดำเนินโครงการ ตลอดจนดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาการศึกษา


 


Visitors: 11,389