การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศโครงการ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอความจำเป็นของโครงการ วัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษา ขอบเขตและแนวทางการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ พร้อมรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชน ในวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

   


Visitors: 11,387