การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับพื้นที่

การประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่

           การประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการศึกษา พื้นที่ที่มีศักยภาพ

ข้อดี ข้อเสีย พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

 

♦ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดละมุด ตำบลวัดละมุด

   อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


              .......................................................................................................................♦ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สนง.เทศบาลตำบลบางเลน 

   อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม


              ....................................................................................................................... 

♦ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ

  อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 


              .......................................................................................................................
Visitors: 11,387